wiki:Task

Ukoly

Rozdily v prikazech

  • find="cat $listAll | grep -Ei \"(\|\s)\<$1\>\s\""; - funguje u mne, nefunguje v labu
  • +find="cat $listAll | grep -Ei \"(\|\[\[:space:]])\<$1\>\[\[:space:]]\""; - funguje u mne i v labu